Resevillkor

Nedan framgår de villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för paketresor som anges nedan. De allmänna villkoren har godkänts av Researrangörsföreningen i Sverige. De särskilda resevillkoren som anges med kursiv stil är särskilda villkor för arrangören och kompletterar de allmänna resevillkoren. Observera att särskilda resevillkor gäller för gruppresor.

1. AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt till enligt avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.1.3 Huvudresenären ska uppge korrekta kontaktuppgifter vilket är ytterst viktigt så den ansvarige kan nås för utskick av bokningbekräftelse/biljett samt viktiga meddelanden som exempelvis ändring av avgångstider (eventuella ändringsmeddelanden kan ges via telefon, brev, e-post eller SMS). Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.1.4 Barn och ungdom under 16 år får inte resa utan vuxet sällskap.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5.1 Vid utskick av bokningsbekräftelse/biljett i pappersform, tillkommer en administrationsavgift. Ingen avgift tillkommer om resenären själv skriver ut sin biljett. I samband med bokning skickas bokningsbekräftelse/biljett till den e-mailadress som du har uppgivit vid bokningstillfället. Biljetten är personlig.

1.6 Önskemål garanteras inte.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

1.7.1 En ombokning är att betrakta som en avbokning av tidigare ingått avtal och en nybokning.

1.8 Resenären som helt eller delvis avviker och inte utnyttjar bokad resa eller som av någon anledning inte infinner sig i tid för flygets avgång förlorar rätten till hela paketresan. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.1.1 En handpenning på 700 SEK per person ska vara researrangören tillhanda inom sju dagar efter bokningstillfället. Om inte annat särskilt angivits ska slutbetalning av inbokad resa vara researrangören tillhanda 21 dagar före avresa. All typ av betalning ska kunna styrkas. I och med att avtalet är bindande när handpenningen är betald är det viktigt att samtliga resenärer kontrollerar att alla uppgifter i bokningen är korrekta. Har inte betalningen skett enligt ovan nämnda villkor har Turkietresor rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräknar sig en avbokningskostnad enligt §3.1 - 3.1.4.

Om avbeställningsskydd bokas ska denna betalas direkt tillsammans med handpenningen. Inbetalt avbeställningsskydd får dock inte tas bort efter inbetald handpenning och inte heller läggas till efter att handpenningen är betald.

Vi råder alla resenärer att teckna avbeställningsskydd som kostar 230 SEK för vuxna och 115 SEK för barn mellan 2 till och med 11 år. Detta skydd ger bland annat rätten att boka om din resa avgiftsfritt en gång oavsett anledning. Dock måste samtliga i bokningen ha tecknat skydd. Det måste även vara mer än 30 dagar kvar till avresan. Den nya resan ska vara bokningsbar på internet eller hos en säljare och inte vara rabatterad, ospecificerad eller ett billigare alternativ. Förbokade aktiviteter som exempelvis golfpaket och dylikt eller specialarrangemang på resmålet ingår inte i den fria ombokningen. Ombokningen gäller för samtliga inbokade i bokningen och inte enskilda personer på bokningen.

Observera att om handpenningen inte är Turkietresor tillhanda inom sju dagar så har vi rätt att avboka resan.

2.1.2 Om resenär p.g.a. ouppmärksamhet betalat in ett högre belopp än resans totalpris och önskar återbetalning av överskjutande belopp har Turkietresor rätt att ta ut en administrativ avgift på 100 SEK.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Avbeställningsskydd återbetalas ej vid avbokning.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.1.5 Sker ingen avbeställning och infinner sig resenären inte på för avresan angiven tid och plats eller kan han inte deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar med mera äger Turkietresor rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

3.2 Resenär som träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt följande:
- Vid avbeställning enligt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskydd.
- Avtal om avbeställningsskydd ska vara träffat med Turkietresor.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 –
3.2.4 avbeställas med en expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Turkietresors expeditionsavgift är 200 SEK/person.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilket resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 plötsligt drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. Sjukdom ska vara akut, alltså en sjukdom som inte har varit känd vid bokningstillfället.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären ska genomföra resan. Resenären ska inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde ha känt till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om personen med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären ska genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenären som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 - 3.2.4 ska erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas ska inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnader för resenären. Dock förbehåller sig Turkietresor rätten att begränsa denna klausul till att de fall där enkelrumstillägget är högre än 5 000 SEK/vecka ålägga resenären att betala mellanskillnaden mellan 5 000 SEK och det verkliga enkelrumstillägget eller erbjudas kostnadsfri av- eller ombokning.

Den som har delad inkvartering (del i dubbelrum eller lägenhet) med annan resenär som avbokar sin resa måste erlägga enkelrumstillägg om avbeställningsskydd saknas.

Avbokning som sker med anledning som beskrivs under punkterna 3.2.1 - 3.2.5 ska kunna styrkas skriftligen av exempelvis berörd myndighet, läkare eller försäkringsbolag. En förutsättning för detta är dock att resenären tecknat separat avbeställningsskydd i samband med bokning av resan, gäller max sex personer på samma bokning (för specialarrangemang och förbokade aktiviteter gäller separata avbokningsregler). Senast 10 dagar efter avbeställningen ska läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Turkietresor tillhanda. Intyget måste godkännas av Turkietresor innan återbetalning kan ske. Återbetalningen sker alltid till huvudresenären. Intyget ska innehålla alla relevanta uppgifter för avbokningen som:

a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang
b) diagnos
c) dag för första behandling/undersökning
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.
e) intyget ska vara skrivet på vårdinrättningens brevpapper med stämpel och läkarens underskrift.

Sker ingen avbokning och resenären inte infinner sig på för avresan angiven tid och plats eller inte kan delta i eller fullfölja resan på grund av ogiltigt eller avsaknad av exempelvis pass, visum eller blir nekad ombordstigning av andra skäl äger Turkietresor rätten att behålla det totala priset för resan.

3.2.6 Resenären ska avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen uppkommit. Grunden för avbeställningen ska på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställningen ska göras enligt följande: Kontakta Turkietresor på telefon 08-545 55 700. För aktuella öppettider se www.turkietresor.se. Då kontoret är stängt kan avbokning göras på telefonsvarare: 08-545 55 715.

3.4 Efter avbeställning ska belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

3.4.1 Eventuell återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären på bokningen. Om betalningen har skett med kort sker återbetalning till det kort som resan är betald med.

3.5 Tilläggsarrangemang som exempelvis utflykter, hyrbil, fotbollsbiljetter, teaterbiljetter eller dylikt avbokas och återbetalas enligt särskilda regler som meddelas vid bokningstillfället. Observera de särskilda regler som gäller för golfspel: Avbeställning av bokade starttider ska göras 45 dagar innan avresa. Avbokning mindre än 45 dagar före avresa, debiteras med 100% av starttidernas pris.

3.6 Särskilda avbokningsregler gäller för gruppresor, läs mer här.

4. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.1.1 För ändring begärd av resenären uttages en avgift som motsvarar kostnaden som researrangören får, dock lägst 200 SEK.

5. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET 

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.1.1 Ett sådant villkor kan exempelvis vara att en samarbetspartner eller underleverantör som Turkietresor anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.2.1 Namnändring som också innebär överlåtelse av resa kan göras senast 24 timmar innan avresa. En administrativ avgift på 200 SEK per person tas ut. Betalningsansvaret för samtliga administrativa avgifter och eventuella andra kostnader som kan uppstå vid en överlåtelse ligger både på överlåtaren och den person som övertar resan.

6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.3 Förbehåll och ändringar
Arrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i katalog/broschyr och hemsida. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkor för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i "Lag om paketresor" §11 och §12.

Ur Lag om paketresor:
”§11 Avtalsvillkor får ändras till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset ska fastställas. Priset får höjas endast på grund av 1. Ändringar i transportkostnader. 2. Ändring i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. 3. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Ett avtallsvillkor om att priset kan ändras får inte vara ensidigt till resenärens nackdel.
§12 Resenären får frånträda avtalet om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet, om avtalsvillkoren ändras enligt §11 och ändringen är väsentligt till hans nackdel.”

6.2. Ändring av priset
6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
(a) ändringar i transportkostnader
(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
 
6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3. Tidtabellsändringar
6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.3.2 Om de preciserade avgångstiderna för utresan eller hemresan avviker från de preliminära avgångstiderna enligt bokningsbekräftelsen med mer än 8 timmar, har resenären rätt att frånträda avtalet. Vidare gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens ändringar före avresa.

Om resenären önskar utnyttja sin rätt enligt föregående stycke att frånträda avtalet ska meddelande om detta lämnas till arrangören inom skälig tid från det att resenären fått information om avgångstiderna. Tiderna för avresa och hemresa kan ändras en eller flera gånger före avresan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet
6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.4.3 Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, ska han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa
6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
 
6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:
(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen.

Minimiantal
Turkietresor har med stöd av punkt 6.6 rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om 
inte någon av punkterna a) – d) nedan angivna minimiantal är uppfyllda. Resenären ska då skriftligen informeras senast 14 dagar före avresan.
a) Flygplanstyp med minimiantal: Airbus 319 130, Airbus 320 150, Airbus 321 200, B737-400 153, B737-700 148, B737-800 170, B757-200 200, B737-900 190. Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.
b) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
c) 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
d) 20 resenärer för varje rundtur.

Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt föregående punkt i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att resenären meddelas så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister
7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har
anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning
7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.1.1 Eventuella klagomål på resan måste omgående framföras under vistelsen till Turkietresors personal. Reklamation ska ske senast två månader efter hemkomst till: Turkietresor Kundservice, Seglatsgatan 6, 120 62 Stockholm eller mail till: kundservice@turkietresor.se

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada
9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.2.2 Exempelvis genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
 
9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.3.4 Resenären ombesörjer själv det skydd som anses erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. De som har köpt ERV's reseförsäkring genom Turkietresor ansvarar för att ta del av försäkringsvillkoren som finns presenterade på hemsidan och genom länk på bokningsbekräftelsen.

9.4 Avvikande från arrangemanget
9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.2 Resenärer som avviker från arrangemanget enligt punkt 9.4 erhåller ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjas.

10. TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

11. HOTELL/EJ UTNYTTJAD BÄDD

I rummet/lägenheten får endast inkvarteras resenär som står på bokningsbekräftelsen/biljetten. Resenären som beställt så att tom säng finns i rummet/lägenheten äger ej rätt att inkvartera annan person.

12. ENDAST FLYG

12.1 Vid köp av endast flygstol, avbokas hemresan om inte utresan utnyttjas/används. Det går ej att använda endast hemresan.

12.2 Resenärer som köpt endast flygstol är skyldiga att kontakta Turkietresor på resmålet för kontroll av flygtider för hemresa 24 timmar före avresa. De är även skyldiga att vara kontaktbara på de mobiltelefonnummer som angivits i bokningen då ändringar kan komma att meddelas med sms.

13. SOLCHANSEN (OSPECIFICERAD RESA)

13.1 En ospecificerad resa är inte en realisation av en ordinarie resa utan ett särskilt researrangemang med särskilda villkor. En ospecificerad resa innebär att flyget men inte boendet är detsamma som presenteras i Turkietresors program. Vid ankomst till flygdestinationen anvisas inkvarteringen, som kan vara belägen vart som helst på det utannonserade resmålet och hotellet behöver inte ingå i Turkietresors ordinarie hotellprogram. Inkvartering kan ske i hotell/pensionat eller i lägenhet.

Boendet kan vara av mycket enkel standard.
Vi garanterar privat dusch/WC.
Inga måltider ingår i priset även om hotellet har servering.
Luftkonditionering och kassafack ingår inte.
Städning under vistelsen ingår normalt inte.
Flytt under vistelsen kan förekomma både en eller flera gånger.
Det är inte möjligt för oss att förvarna om byggarbeten eller andra störningar.
Om du reser ensam måste du betala ett tillägg för att få enkelrum.
Busstransfer ingår inte i priset. 
Önskemål kan ej lämnas.
Vi kan garantera att max 4 personer på en bokning får bo på samma hotell.
Reseledarservicen är begränsad.

 
Den som ställer något som helst krav på sitt boende, rekommenderar vi att välja specificerad inkvartering. Vi avråder resenärer med rörelsehinder eller handikapp, liksom resande med barn, att välja ospecificerad inkvartering.

13.2 Solchansen All Inclusive*** är en ospecificerad resa (se villkor 13.1) där vi minst garanterar ett 3-stjärnigt hotell med All Inclusive.

14. BAGAGE

Det är inte tillåtet att checka in värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är exempelvis vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Djur är inte tillåtet att medföra ombord. Läs mer under ”flygresan”.